رد کردن پیوندها

adSkillaMin

TV اسکیلا

صحبت های خانم دکتر حسین زاده در رابطه با تاثیر دو زبانه بودن کودک در لکنت زبان. https://dl.skillaravan.com/tvSkilla/%D8%AF%D9%88%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9.mp4 در صورت