رد کردن پیوندها

تست روانشناسی

شما را به فراتر از درمان لکنت زبان خواهیم رساند.

اهمیت و نقش تست های روانشناسی در زندگی

 

آشنایی با انواع آزمون های روانشناختی و اهمیت تست های روانشناسی به عنوان ابزار قدرتمندی برای اندازه گیری ویژگی های روانی شخصیتی، توانایی های ذهنی/شناختی، احساسات و الگوهای رفتاری وقتی آشکار می شود که برای رسیدن به اهداف درمانی و توسعه فردی و اجتماعی از نتایج آن استفاده گردد.


هدف تست های روانشناسی

هدف تست های روانشناسی در درجه ی اول کمک به متخصصین روان شناسی است تا با تشخیص درست اختلالات روانی به تصمیم درست در مورد درمان برسند و در مرحله ی دوم کاربردهای تست ها برای انتخاب رشته تحصیلی، شغل، استعداد سنجی مهارتهای یادگیری، سطح توانمندهای فرد به تصمیم سازی های مهم زندگی کمک می نماید.

مهمترین تست های روانشناسی

  • انواع تست های هوش

  • تست های شخصیت

  • تست های بالینی و شناختی

  • تست های روابط اجتماعی، ازدواج و تحصیلی