رد کردن پیوندها

بروز لکنت زبان چه عواملی دارد؟

دانستنی های لکنت زبان | پارت 5

وقت مشاوره لکنت زبان
علل بروز لکنت زبان و اختلال گفتاری

چه چیزی باعث بروز گرفتگی زبان می‌شود؟

عوامل زیادی در پیدایش و شدت لکنت زبان تاثیرگذار است.

تعریف لکنت زبان

لکنت زبان یک اختلال گفتاری است که به دلیل علل مختلفی می‌تواند به وجود آید. عوامل مختلفی ممکن است باعث بروز لکنت زبان شوند.

به طور کلی می‌توان عوامل بروز لکنت زبان و اختلال گفتاری را به چند دسته‌بندی زیر تقسیم کرد:

1. عوامل ژنتیکی، 2. عوامل محیطی، 3. عوامل شناختی و زبانی، 4. عوامل روانشناختی، 5. عوامل تکاملی 

پیام بگذارید